REGNSKAP & ØKONOMITJENESTER

REGNSKAPSFØRING
Regnskapsbransjen er i hurtig utvikling med digitalisering av tjenester, men fremdeles er den menneskelige faktoren svært
viktig for god økonomistyring. Nomia har en dyktig stab med kvalifiserte og kunnskapsrike ansatte, som med en kombinasjon av fagkompetanse og tilpassing av teknologiske løsninger gjør oss til en god samarbeidspartner, som styrker din bedrift. Ingen kunder er like, så vi tilpasser våre oppgaver og løsninger etter din bedrift sine spesifikke behov. 
Nomia holder regnskapene løpende oppdatert slik at eier alltid har full kontroll på økonomien.

LØNN
Lønn er en kritisk løpende oppgave i alle selskap, hvor det er høye krav til kunnskap. Nomia holder seg løpende oppdatert på lover og regler rundt lønnstjenester. Vi håndterer alt rundt lønn og personal, både internt hos deg og inn imot det offentlige.
Nomia gjør lønnsarbeid for din bedrift som en del av totaloppdraget, eller som et separat oppdrag.

FAKTURERING
Fakturering er det viktigste et firma gjør. Nomia kan ta hele jobben for deg, eller hjelpe deg med gode rutiner og løsninger for
dette. 

ÅRSOPPGJØR
Nomia utfører årsoppgjør for ditt selskap. Enten i samarbeid med din revisor, eller vi gjør hele årsoppgjøret for deg.

Send e-postRing 70 21 26 07

RÅDGIVING

Nomia leverer rådgivingstjenester langt utover det som tilhører de ordinære regnskapstjenestene. Vi er din samtalepartner, og vi kan gå inn og gjennomføre prosesser i din bedrift. Vi kan ta enkeltsaker, og vi kan være tilstede for deg igjennom hele driften som din partner.

Daglig drift av selskap: Økonomistyring og budsjettering / Finansiering / Lønnsomhetsvurdering / Selskapsformer/ Skatte og avgifts -vurderinger / Kommunikasjon med det offentlige / Styrearbeid /
Bedriftsutvikling: Organisering av daglig drift / Omorganisere virksomheten / Kartlegging av bedriftens kompetansebehov
Strategi: Utarbeiding av strategiplaner / Evaluering av dagens strategiplan / Konsekvenser av alternative strategier
Eiermessige endringer: Kjøp og salg av virksomheter / Fusjon og fisjon / Generasjonsskifte

Send e-postRing 70 21 26 07

OUTSOURCING

Gjennom å sette bort deler av driften som ikke er dine kjerneoppgaver, frigjør du verdifull tid og resurser til å fokusere på
inntektsbringende arbeid. Du sikrer din bedrift tilgang til stabile fagressurser, system og kompetanse.

Nomia har rutiner og systemer som det enkelte selskap ikke klarer å utnytte på samme måte. Vi garanterer at vi kan gjøre oppgavene mere effektivt, og samtidig holde oss oppdatert på regelverk og lover på dine vegne. I fellesskap finner vi gode løsninger for gjennomføring av oppgaver som sikrer selskapet gode styringsverktøy. 

Du får forutsigbare kostnader, og trygghet i utføring av viktige oppgaver.

Send e-postRing 70 21 26 07